header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
máy đốt lông
Máy tiền xử lý chống nhăn vải thun Span-dex
máy nhuộm Jigger
máy nhuộm sợi thí nghiệm
máy Jet mini
máy xổ vải
máy sấy thun
máy nhuộm hạ áp
máy xẻ khổ
máy căng khổ
máy nhuộm sợi
máy hồ xả xoắn
máy ủi
máy mài
máy hồ thun
Jigger cao áp
máy nhuộm mẫu hạ áp
máy cán hơi
máy sấy lưới không sức căng
máy compact
Máy Jet cao áp
thiết bị ủi
máy định hình thun
máy sấy lô
DỆT HÓA CHẤT VẬT TƯ THIẾT BỊ
máy xả xoắn
máy cuộn chập đôi
máy nhuộm mẫu 12 lon
Danh sách công ty máy xả xoắn
Công ty máy định hình thun
Công ty máy nhuộm sợi
Danh sách công ty máy ủi
Công ty máy sấy lưới không sức căng
Công ty Máy tiền xử lý chống nhăn vải thun Span-dex
Danh sách công ty máy sấy thun
Danh sách công ty máy nhuộm sợi
Danh sách công ty Máy Jet cao áp
Danh sách công ty máy cán hơi
Công ty máy compact
Công ty máy xổ vải
Danh sách công ty máy đốt lông
Công ty máy nhuộm sợi thí nghiệm
Công ty máy xả xoắn
Công ty Máy Jet cao áp
Công ty máy nhuộm mẫu hạ áp
Công ty máy hồ thun
Công ty máy xẻ khổ
Danh sách công ty máy compact
Danh sách công ty máy căng khổ
Công ty máy Jet mini
Công ty máy cán hơi
Công ty máy nhuộm hạ áp
Công ty máy sấy lô
Công ty thiết bị ủi
Danh sách công ty máy mài
Danh sách công ty máy nhuộm mẫu 12 lon
Danh sách công ty máy xẻ khổ
Công ty máy căng khổ
Danh sách công ty máy sấy lưới không sức căng
Công ty máy nhuộm mẫu 12 lon
Danh sách công ty máy sấy lô
Danh sách công ty Jigger cao áp
Danh sách công ty máy nhuộm Jigger
Danh sách công ty thiết bị ủi
Danh sách công ty máy nhuộm sợi thí nghiệm
Công ty máy hồ xả xoắn
Danh sách công ty máy nhuộm mẫu hạ áp
Công ty DỆT HÓA CHẤT VẬT TƯ THIẾT BỊ
Danh sách công ty máy hồ thun
Công ty máy cuộn chập đôi
Công ty máy đốt lông
Danh sách công ty máy xổ vải
Công ty Jigger cao áp
Danh sách công ty máy hồ xả xoắn
Danh sách công ty Máy tiền xử lý chống nhăn vải thun Span-dex
Công ty máy nhuộm Jigger
Công ty máy sấy thun
Danh sách công ty máy định hình thun
Danh sách công ty DỆT HÓA CHẤT VẬT TƯ THIẾT BỊ
Danh sách công ty máy Jet mini
Danh sách công ty máy nhuộm hạ áp
Danh sách công ty máy cuộn chập đôi
Danh sách công ty máy hồ thun
Danh sách công ty máy nhuộm mẫu 12 lon
Danh sách công ty máy xổ vải
Danh sách công ty máy compact
Danh sách công ty máy mài
Danh sách công ty Máy tiền xử lý chống nhăn vải thun Span-dex
Danh sách công ty máy đốt lông
Danh sách công ty máy hồ xả xoắn
Danh sách công ty máy định hình thun
Danh sách công ty máy xả xoắn
Danh sách công ty Jigger cao áp
Danh sách công ty máy cán hơi
Danh sách công ty máy xẻ khổ
Danh sách công ty máy sấy lô
Danh sách công ty Máy Jet cao áp
Danh sách công ty máy sấy thun
Danh sách công ty máy nhuộm sợi
Danh sách công ty máy nhuộm hạ áp
Danh sách công ty máy ủi
Danh sách công ty DỆT HÓA CHẤT VẬT TƯ THIẾT BỊ
Danh sách công ty máy cuộn chập đôi
Danh sách công ty máy Jet mini
Danh sách công ty máy căng khổ
Danh sách công ty máy nhuộm Jigger
Danh sách công ty máy nhuộm mẫu hạ áp
Danh sách công ty máy sấy lưới không sức căng
Danh sách công ty thiết bị ủi
Danh sách công ty máy nhuộm sợi thí nghiệm
Danh sách công ty máy nhuộm sợi thí nghiệm
Danh sách công ty máy nhuộm mẫu hạ áp
Danh sách công ty máy mài
Danh sách công ty máy xẻ khổ
Danh sách công ty máy định hình thun
Danh sách công ty máy xả xoắn
Danh sách công ty Máy tiền xử lý chống nhăn vải thun Span-dex
Danh sách công ty máy sấy lô
Danh sách công ty máy ủi
Danh sách công ty máy nhuộm Jigger
Danh sách công ty máy nhuộm sợi
Danh sách công ty máy căng khổ
Danh sách công ty máy sấy lưới không sức căng
Danh sách công ty máy hồ xả xoắn
Danh sách công ty máy sấy thun
Danh sách công ty thiết bị ủi
Danh sách công ty máy hồ thun
Danh sách công ty Jigger cao áp
Danh sách công ty DỆT HÓA CHẤT VẬT TƯ THIẾT BỊ
Danh sách công ty Máy Jet cao áp
Danh sách công ty máy compact
Danh sách công ty máy cuộn chập đôi
Danh sách công ty máy xổ vải
Danh sách công ty máy nhuộm mẫu 12 lon
Danh sách công ty máy Jet mini
Danh sách công ty máy cán hơi
Danh sách công ty máy nhuộm hạ áp
Danh sách công ty máy đốt lông
Danh sách công ty máy hồ xả xoắn
Danh sách công ty máy căng khổ
Danh sách công ty máy compact
Danh sách công ty thiết bị ủi
Danh sách công ty Máy tiền xử lý chống nhăn vải thun Span-dex
Danh sách công ty máy nhuộm hạ áp
Danh sách công ty máy nhuộm mẫu hạ áp
Danh sách công ty Jigger cao áp
Danh sách công ty Máy Jet cao áp
Danh sách công ty máy nhuộm mẫu 12 lon
Danh sách công ty máy xẻ khổ
Danh sách công ty máy xổ vải
Danh sách công ty máy sấy thun
Danh sách công ty máy mài
Danh sách công ty máy xả xoắn
Danh sách công ty máy nhuộm sợi
Danh sách công ty máy cán hơi
Danh sách công ty máy đốt lông
Danh sách công ty máy nhuộm sợi thí nghiệm
Danh sách công ty máy ủi
Danh sách công ty máy sấy lưới không sức căng
Danh sách công ty máy hồ thun
Danh sách công ty máy Jet mini
Danh sách công ty máy định hình thun
Danh sách công ty DỆT HÓA CHẤT VẬT TƯ THIẾT BỊ
Danh sách công ty máy sấy lô
Danh sách công ty máy cuộn chập đôi
Danh sách công ty máy nhuộm Jigger
Danh sách công ty Jigger cao áp
Danh sách công ty máy hồ thun
Danh sách công ty Máy tiền xử lý chống nhăn vải thun Span-dex
Danh sách công ty máy xẻ khổ
Danh sách công ty thiết bị ủi
Danh sách công ty máy xả xoắn
Danh sách công ty máy nhuộm hạ áp
Danh sách công ty máy đốt lông
Danh sách công ty máy nhuộm mẫu 12 lon
Danh sách công ty máy xổ vải
Danh sách công ty máy mài
Danh sách công ty máy hồ xả xoắn
Danh sách công ty máy compact
Danh sách công ty DỆT HÓA CHẤT VẬT TƯ THIẾT BỊ
Danh sách công ty máy định hình thun
Danh sách công ty máy nhuộm sợi thí nghiệm
Danh sách công ty máy nhuộm sợi
Danh sách công ty máy cuộn chập đôi
Danh sách công ty máy căng khổ
Danh sách công ty máy Jet mini
Danh sách công ty máy cán hơi
Danh sách công ty máy nhuộm Jigger
Danh sách công ty Máy Jet cao áp
Danh sách công ty máy sấy lưới không sức căng
Danh sách công ty máy sấy thun
Danh sách công ty máy nhuộm mẫu hạ áp
Danh sách công ty máy ủi
Danh sách công ty máy sấy lô
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CTY TNHH SX TM CƠ KHÍ ĐẠI PHƯỚC
730/29 KP4 Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 3762 3200
Số Fax:
3762 7008
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
7760
Sản Phẩm
* DỆT - HÓA CHẤT...
NĂNG LỰC CHỦ YẾU :
1. Sản xuất mới:
- Dây chuyền hoàn tất vải thun cotton 100% gồm: máy nhuộm hạ áp, máy hồ xả xoắn, máy sấy lưới không sức căng, máy cán hơi, máy ủi, máy compact.
- Máy Jet cao áp
- Máy tiền xử lý chống nhăn vải thun Span-dex.
- Khâu tẩy nhuộm và hoàn tất: máy đốt lông, máy nhuộm Jigger, Jigger cao áp, máy sấy lô, máy căng khổ, máy mài, máy nhuộm sợi, máy hồ thun, máy sấy thun, máy định hình thun, máy cán hơi, máy ủi,…
- Khâu phụ trợ: máy kiểm vải (cuộn và xếp), máy xổ vải, máy xả xoắn, máy cuộn chập đôi, máy xẻ khổ…
- Máy thí nghiệm: máy nhuộm mẫu 12 lon, máy nhuộm mẫu hạ áp, máy nhuộm sợi thí nghiệm, máy Jet mini.
2. Tân trang và cung ứng các máy đã qua sử dụng từ Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc… như: máy dệt kiếm, dệt nước, máy dệt kim tròn một dàn, hai dàn, Jacquard cơ hoặc vi tính, máy căng định hình, máy se, máy mắc , máy nhuộm Jet, máy rotary washer, máy in bông lưới phẳng, lưới quay, máy hấp liên tục, máy cào lông, máy mài, máy comfit, máy compactor, máy sấy không sức căng, máy đảo, máy hồ, máy côn xốp, côn chặt,…
3. Cung ứng phụ tùng, vật tư cho các thiết bị ngành dệt nhuộm và hoàn tất
4. Cung cấp các thiết bị điều khiển dùng trong công nghiệp như: biến tần, bộ điều khiển môtơ VS, DC, bộ điều khiển nhiệt độ, bộ chương trình, bộ đốt, công tắc áp suất, van tự động, van solenoid, rơle thời gian, bộ đếm số, PLC, các bộ điều khiển dùng thủy lực hoặc gió nén…
5. Nhà phân phối các thiết bị cho ngành dệt nhuộm của công ty Sedo Treepoint (Đức)

* MÁY MAY
Chuyên sản xuất và cung cấp Máy móc & Phụ tùng ngành Dẹât Nhuộm

Ngành Nghề Bổ Sung:
MÁY MAY - VẬT TƯ & PHỤ TÙNG

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky