header
Phía Nam: (028) 1081
Phía Bắc: (024) 1081
Tiếng Việt | English | 中文

NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

help Hướng dẫn tìm kiếm trên Trang Vàng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TỪ KHÓA >>
thiết bị kiểm chuẩn nhiệt độ
thiết bị xử lý nước thải
thiết bị phòng thí nghiệm sinh học
máy đo độ độ phủ
dây chuyền sản xuất thiết bị phòng thí nghiệm
phần mềm phối màu sơn
Máy ép bùn băng tải
VẬT TƯ TIÊU HAO PHÒNG THÍ NGHIỆM
thiết bị kiểm tra chí nhiệt tố
tủ hút khí độc
thiết bị phòng thí nghiệm môi trường
Bể điều nhiệt nóng
hệ thống lọc rác
thiết bị kiểm chuẩn độ ẩm
thiết bị kiểm chuẩn áp suất
PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT TƯ THIẾT BỊ
Máy khuấy cho phòng thí nghiệm
hoá chất kiểm tra môi trường nước thủy sản
Máy khuấy đồng hóa cho phòng thí nghiệm
thiết bị phòng thí nghiệm hóa học
máy đo độ độ mài mòn
Máy quang phổ đo màu
máy đo độ độ dày
máy đo độ bóng
Thiết bị kiểm tra nhiệt độ tiệt trùng
Bể điều nhiệt lạnh
Danh sách công ty Máy ép bùn băng tải
Danh sách công ty máy đo độ độ dày
Danh sách công ty Bể điều nhiệt lạnh
Công ty thiết bị phòng thí nghiệm môi trường
Danh sách công ty thiết bị kiểm tra chí nhiệt tố
Danh sách công ty dây chuyền sản xuất thiết bị phòng thí nghiệm
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước thải
Công ty dây chuyền sản xuất thiết bị phòng thí nghiệm
Máy đo độ hòa tan
Danh sách công ty thiết bị phòng thí nghiệm hóa học
Công ty thiết bị kiểm chuẩn nhiệt độ
Danh sách công ty thiết bị kiểm chuẩn áp suất
Danh sách công ty Thiết bị kiểm tra nhiệt độ tiệt trùng
Công ty thiết bị kiểm chuẩn áp suất
Thiết bị phòng thí nghiệm Nabertherm Equipment
Công ty Bể điều nhiệt nóng
Công ty thiết bị phòng thí nghiệm sinh học
Công ty VẬT TƯ TIÊU HAO PHÒNG THÍ NGHIỆM
Thiết bị phòng thí nghiệm Olympus - Nhật
Danh sách công ty hệ thống lọc rác
Công ty Bể điều nhiệt lạnh
Thiết bị phòng thí nghiệm Extech Instruments
Danh sách công ty thiết bị kiểm chuẩn độ ẩm
Công ty Máy quang phổ đo màu
Công ty thiết bị kiểm chuẩn độ ẩm
Công ty PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT TƯ THIẾT BỊ
Danh sách công ty Bể điều nhiệt nóng
Bàn ghế phòng thí nghiệm
Công ty máy đo độ bóng
Danh sách công ty thiết bị kiểm chuẩn nhiệt độ
Danh sách công ty thiết bị phòng thí nghiệm môi trường
Danh sách công ty máy đo độ độ mài mòn
Công ty Máy khuấy cho phòng thí nghiệm
Danh sách công ty Máy khuấy cho phòng thí nghiệm
Kính lúp
Danh sách công ty thiết bị phòng thí nghiệm sinh học
Thiết bị phòng thí nghiệm LABOMED
Công ty Máy khuấy đồng hóa cho phòng thí nghiệm
Danh sách công ty hoá chất kiểm tra môi trường nước thủy sản
Máy quang phổ
Công ty thiết bị phòng thí nghiệm hóa học
Thiết bị phòng thí nghiệm NIKON - Nhật
Công ty thiết bị xử lý nước thải
Danh sách công ty Máy quang phổ đo màu
Thiết bị phòng thí nghiệm CARTON
Công ty máy đo độ độ phủ
Danh sách công ty phần mềm phối màu sơn
Danh sách công ty Máy khuấy đồng hóa cho phòng thí nghiệm
Thiết bị phòng thí nghiệm Hamilton
Công ty thiết bị kiểm tra chí nhiệt tố
Danh sách công ty tủ hút khí độc
Công ty máy đo độ độ dày
Danh sách công ty máy đo độ độ phủ
Công ty hệ thống lọc rác
Danh sách công ty máy đo độ bóng
Công ty tủ hút khí độc
Công ty Thiết bị kiểm tra nhiệt độ tiệt trùng
Thiết bị phòng thí nghiệm Memmert
Máy đo màu
Công ty hoá chất kiểm tra môi trường nước thủy sản
Công ty phần mềm phối màu sơn
Công ty Máy ép bùn băng tải
Công ty máy đo độ độ mài mòn
Danh sách công ty VẬT TƯ TIÊU HAO PHÒNG THÍ NGHIỆM
Thiết bị phòng thí nghiệm Hana Instruments
Danh sách công ty tủ hút khí độc
Danh sách công ty Máy quang phổ đo màu
Danh sách công ty Thiết bị kiểm tra nhiệt độ tiệt trùng
Danh sách công ty thiết bị kiểm tra chí nhiệt tố
Danh sách công ty Bể điều nhiệt nóng
Danh sách công ty Bể điều nhiệt lạnh
Danh sách công ty Máy khuấy cho phòng thí nghiệm
Danh sách công ty thiết bị kiểm chuẩn áp suất
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước thải
Danh sách công ty Máy ép bùn băng tải
Danh sách công ty máy đo độ độ dày
Danh sách công ty Máy khuấy đồng hóa cho phòng thí nghiệm
Danh sách công ty máy đo độ độ phủ
Danh sách công ty hệ thống lọc rác
Danh sách công ty thiết bị phòng thí nghiệm hóa học
Danh sách công ty hoá chất kiểm tra môi trường nước thủy sản
Danh sách công ty phần mềm phối màu sơn
Danh sách công ty VẬT TƯ TIÊU HAO PHÒNG THÍ NGHIỆM
Danh sách công ty thiết bị kiểm chuẩn nhiệt độ
Danh sách công ty thiết bị phòng thí nghiệm môi trường
Danh sách công ty thiết bị phòng thí nghiệm sinh học
Danh sách công ty máy đo độ bóng
Danh sách công ty dây chuyền sản xuất thiết bị phòng thí nghiệm
Danh sách công ty máy đo độ độ mài mòn
Danh sách công ty thiết bị kiểm chuẩn độ ẩm
Danh sách công ty tủ hút khí độc
Danh sách công ty thiết bị phòng thí nghiệm hóa học
Danh sách công ty thiết bị kiểm chuẩn nhiệt độ
Danh sách công ty Bể điều nhiệt lạnh
Danh sách công ty máy đo độ độ mài mòn
Danh sách công ty thiết bị phòng thí nghiệm môi trường
Danh sách công ty thiết bị kiểm chuẩn độ ẩm
Danh sách công ty Máy ép bùn băng tải
Danh sách công ty thiết bị kiểm chuẩn áp suất
Danh sách công ty hoá chất kiểm tra môi trường nước thủy sản
Danh sách công ty phần mềm phối màu sơn
Danh sách công ty thiết bị kiểm tra chí nhiệt tố
Danh sách công ty máy đo độ độ dày
Danh sách công ty Máy khuấy đồng hóa cho phòng thí nghiệm
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước thải
Danh sách công ty dây chuyền sản xuất thiết bị phòng thí nghiệm
Danh sách công ty thiết bị phòng thí nghiệm sinh học
Danh sách công ty hệ thống lọc rác
Danh sách công ty máy đo độ độ phủ
Danh sách công ty VẬT TƯ TIÊU HAO PHÒNG THÍ NGHIỆM
Danh sách công ty Bể điều nhiệt nóng
Danh sách công ty máy đo độ bóng
Danh sách công ty Thiết bị kiểm tra nhiệt độ tiệt trùng
Danh sách công ty Máy quang phổ đo màu
Danh sách công ty Máy khuấy cho phòng thí nghiệm
Danh sách công ty thiết bị phòng thí nghiệm sinh học
Danh sách công ty thiết bị phòng thí nghiệm hóa học
Danh sách công ty Máy khuấy đồng hóa cho phòng thí nghiệm
Danh sách công ty Thiết bị kiểm tra nhiệt độ tiệt trùng
Danh sách công ty thiết bị kiểm tra chí nhiệt tố
Danh sách công ty máy đo độ bóng
Danh sách công ty tủ hút khí độc
Danh sách công ty dây chuyền sản xuất thiết bị phòng thí nghiệm
Danh sách công ty thiết bị kiểm chuẩn nhiệt độ
Danh sách công ty máy đo độ độ phủ
Danh sách công ty Máy quang phổ đo màu
Danh sách công ty máy đo độ độ mài mòn
Danh sách công ty hệ thống lọc rác
Danh sách công ty Bể điều nhiệt nóng
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước thải
Danh sách công ty VẬT TƯ TIÊU HAO PHÒNG THÍ NGHIỆM
Danh sách công ty Máy ép bùn băng tải
Danh sách công ty Bể điều nhiệt lạnh
Danh sách công ty phần mềm phối màu sơn
Danh sách công ty thiết bị kiểm chuẩn độ ẩm
Danh sách công ty thiết bị kiểm chuẩn áp suất
Danh sách công ty hoá chất kiểm tra môi trường nước thủy sản
Danh sách công ty thiết bị phòng thí nghiệm môi trường
Danh sách công ty máy đo độ độ dày
Danh sách công ty Máy khuấy cho phòng thí nghiệm
Danh sách công ty thiết bị phòng thí nghiệm hóa học
Danh sách công ty hệ thống lọc rác
Danh sách công ty thiết bị kiểm tra chí nhiệt tố
Danh sách công ty Thiết bị kiểm tra nhiệt độ tiệt trùng
Danh sách công ty dây chuyền sản xuất thiết bị phòng thí nghiệm
Danh sách công ty máy đo độ độ dày
Danh sách công ty thiết bị phòng thí nghiệm môi trường
Danh sách công ty Máy quang phổ đo màu
Danh sách công ty máy đo độ độ mài mòn
Danh sách công ty tủ hút khí độc
Danh sách công ty Máy khuấy cho phòng thí nghiệm
Danh sách công ty thiết bị xử lý nước thải
Danh sách công ty hoá chất kiểm tra môi trường nước thủy sản
Danh sách công ty VẬT TƯ TIÊU HAO PHÒNG THÍ NGHIỆM
Danh sách công ty Bể điều nhiệt nóng
Danh sách công ty Máy khuấy đồng hóa cho phòng thí nghiệm
Danh sách công ty thiết bị phòng thí nghiệm sinh học
Danh sách công ty máy đo độ bóng
Danh sách công ty phần mềm phối màu sơn
Danh sách công ty thiết bị kiểm chuẩn độ ẩm
Danh sách công ty thiết bị kiểm chuẩn áp suất
Danh sách công ty Máy ép bùn băng tải
Danh sách công ty Bể điều nhiệt lạnh
Danh sách công ty máy đo độ độ phủ
Danh sách công ty thiết bị kiểm chuẩn nhiệt độ
Thông tin doanh nghiệp
Tên Thuê Bao:
CTY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LAN OANH (OSI)
456 Lầu 6 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
Số Điện Thoại:
(028) 3845 8289
Số Fax:
3842 1370
Xếp hạng
Chưa Có bình luận nào
Số lượt xem
0
Website
www.osi.vn

Sản Phẩm
THÍ NGHIỆM: TRANG THIẾT BỊ - HÓA CHẤT.
1/ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
2/ Q.C Q.A CHO KHỐI DƯỢC PHẨM & CÔNG NGHIỆP HÓA.
SẢN PHẨM PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM: BIOHIT, BIBBY SCIENTIFIC, BINDER, CRISON, NUNC-NALGENE, TELSTAR LIFE SIENCE, PROMEGA, SCHMIDT-HAESCH, FRITSCH, HERMLE, GBO, VWR, LONZA, VILBER LOURMAT, DAIREI EUROPE, SG WATER, NABERTHERM, DUPON QUALICON, EMBITEC, GFL...
DV LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ CÁC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM.

Đánh giá của bạn
Email
Họ tên
Tiêu Đề
Bình Luận
Mã Bảo Mật


Input symbols

Chưa Có Bình Luận Nào ...
CTY CP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM (VNYP)
VNPT-yellowpages
Trụ sở chính: 809 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
• ĐT: (024) 3665 8888 / Tổng Đài: (024) 1081
• Fax: (024) 3664 9888
• Email: nhungtrangvang@hn.vnn.vn
• Website: www.yp.vn
Chi Nhánh: 2N Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP. HCM.
• ĐT: (028) 3855 6666 / Tổng Đài: (028) 1081
Bình Dương: (0274) 3855 855
• Fax: (028) 3855 5588
• Email: ypm@yp.com.vn
icon YP dadangky